Quản lý lịch hẹn

Để có thể thuận tiện theo dõi các lịch hẹn và thông tin chi tiết của các lịch hẹn, bạn truy cập vào biểu tượng Quản lý lịch hẹn

Tại đây tất cả các thông tin về thời gian, chủ đề cố vấn, hình thức kết nối, cố vấn cho ai/ai cố vấn, tin nhắn, lịch sử thay đổi và trạng thái của lịch hẹn đều được hiển thị đầy đủ.

Được chia ra 4 tab là: Chờ xác nhận, sắp tới, chờ đánh giá và đã qua.

  • Chờ xác nhận: Tất cả các lịch hẹn chưa được Mentor phản hồi sẽ được hiển thị tại tab này.

  • Sắp tới: Những buổi cố vấn đã được Mentor đồng ý và sắp diễn ra.

  • Chờ đánh giá: Sau mỗi buổi cố vấn, Mentor/Mentee sẽ để lại đánh giá cho buổi cố vấn đó. Tab này sẽ hiển thị các buổi cố vấn mà bạn chưa viết đánh giá.

  • Đã qua: Các lịch đã hoàn thành, cũng như các lịch đã bị hủy được hiển thị tại đây.

Last updated